phobia1

با درمان های ما همراه باشید:

 • درمان ترس از سوسک
 • آسانسور و پله برقی و پل هوایی
 • درمان ترس از خون
 • درمان ترس و اضطراب  از امتحان و ترس و اضطراب از مصاحبه شغلی
 • درمان ترس از دندان پزشکی 
 • درمان وسواس فکری(انواع تصویری ؛ خودگویی؛ خاطرات ناراحت کننده و …..) و وسواس  عملی(شستشو  و  ….)
 •  
 • درمان  بعضی اعتیاد ها مثل اعتیاد به  (موبایل؛اینترنت؛و………)
 •  درمان IBS  (روده تحریک پذیر)  افراد دارای مشکل IBS ومشکلات اضطرابی  و روده ای 
 • درمان ترس از زایمان و اتاق عمل
 • درمان ترس از صحبت کردن و ترس از مکان های بسته و باز
 • درمان چاقی و لاغری (با کنترل اشتها و ….) با هیپنوتراپی شناختی؛ ان ال پی(NLP)؛ هیپنوتراپی روانپویشی کوتاه مدت  ( ISTDP)
 • و درمان ………………

 

 • همچنین مشاوره تخصصی پیش از ازدواج
 • آموزش پیشرفته برنامه نویسی مغز و خود هیپنوتیزم مقدماتی و پیشرفته
 • آموزش افزایش تمرکز و توجه (به روش جدید)
 • آموزش  افزاش اعتماد بنفس
 • آموزش افزایش خلاقیت و حل مساله (به روش جدید)
 • آموزش یادگیری بهتر و تقویت حافظه
 • و آموزش ……………

talking-children

هیپنوتراپی شناختی چیست؟

تعريف هيپنوتراپي
هيپنوتراپي کاربرد هيپنوتيزم در محدوده وسيعي از اختلالات پزشکي و روانشناختي است(کرازيلنک، 1985).
هيپنوتراپي نوعي روان درماني است که از هيپنوتيزم به عنوان بخشي از درمان استفاده مي‌کند. لازم به ذکر است که هيپنوتيزم به معني هيپنوتراپي نيست (تمس ، 2000).

مدلهاي هيپنوتراپي
1. مدل هيپنوتراپي روان پويايي
بسياري از مداخله‌هاي درمان هيپنوتيزمي‌ ريشه در نظريه روان پويايي دارند. استدلال فرويد اين بود که بيشتر فعاليت‌هاي انسان هشيارانه هدايت نمي‌شود، بلکه نتيجه تعارض‌ها و انگيزه‌هاي ناهشيار هستند که توسط فرد يا جامعه درک يا شناسايي نمي‌شوند. تأثيري که محدوديت‌هاي رشدي بر رفتار انسان مي‌گذارند نيز مهمند. زيرا رويدادهاي دوران کودکي تأثير نيرومندي بر گرايش‌ها و رفتار بعدي دارند. از اين رو تغيير روانشناختي بزرگسالان آهسته و نامشخص خواهد بود (داود 1997).
سرکوبي و مقاومت دو مفهوم بنيادي ديگر در روان پويايي است. تکانه‌هاي غيرقابل پذيرش سرکوب شده و نسبت به ورود به هشياري مقاوم مي‌شوند. فرويد يک هدف درماني عمده داشت- اينکه با غلبه بر مقاومت، ناهشيار را هشيار سازد. او براي رسيدن به اين هدف از دو مداخله درماني مهم، تداعي آزاد و تفسير استفاده مي‌کرد. تفسير صحيح، شاه کليد غلبه بر اين مقاومت‌ها بود. آن دسته از مداخله‌هاي هيپنوتيزمي‌(نظير برگشت سني ) که بر آشکار شدن اين موارد سرکوب شده تأکيد مي‌کنند، از تفکر روان پويايي مشتق شده اند. هيپنوتراپيست‌هاي روان پويايي مانند هيپنوتراپيست‌هاي اريکسوني معتقدند که به جاي حمله کردن به مقاومت بايد با آن کار کرد(داود، 1997).
هيپنوتراپيست‌هاي روان پويايي مانند شکل‌هاي جديدتر درمان شناختي براي مثال (ماهوني، 1991)اظهار مي‌دارند که مقاومت کنش سازگارانه‌اي دارد و از “من” در قبال تغييرات سريع محافظت مي‌کند.
2. مدل هيپنوتراپي اريکسون
ميلتون اريکسون (1901-1980) در مانگر و هيپنوتراپيستي بسيار متفاوت بود. در سبک هيپنوتيزمي ‌او بين القا و تکنيک‌هاي عميق تر کردن تمايزي وجود نداشت. در واقع او، اغلب به القاي رسمي ‌تکيه نداشت. رويکردهاي اريکسوني در هيپنوتراپي تدريجاً از هيپنوتراپي سنتي فاصله زيادي گرفت. مدل هيپنوتراپي اريکسوني در طول سالها به کندي پيشرفت کرد و فقط در اواخر زندگي او به طور منظمي ‌به رشته تحرير درآمد.
چند تفاوت مهم بين هيپنوتراپي اريکسون و هيپنوتراپيست‌هاي ديگر به ويژه رويکردهاي روان پويايي به شرح زير است:
ضرورتي ندارد که اطلاعات ناهشيار به هشياري آورده شود برخلاف رويکرد روان پويايي هيچ تلاشي براي غلبه بر تعارض‌هاي ناهشيار نمي‌شود و هدف آن بيشتر تسکين علايم است تا ايجاد بينش. اريکسون در گفتگو با ذهن ناهشيار، اغلب از روايت‌ها و استعاره‌هاي غيرمستقيم استفاده مي‌کرد. در واقع، اغلب به نظر مي‌رسيد که خود مفهوم “ذهن ناهشيار” براي اريکسون استعاره يا تمثيل بود. شايد هيچ يک از مداخله‌هاي اريکسوني به اندازه “تکنيک بهره برداري ” مشهور نباشد، اگر چه اين تکنيک هم اغلب به خوبي درک نمي‌شود. اريکسون معتقد بود از هر چه که مراجع با خود به درمان مي‌آورد، مي‌توان درجهت ايجاد تغيير استفاده کرد (دواد و ترات 2، 1988).
تلقين‌هاي هيپنوتيزمي ‌بيشتر غيرمستقيم هستند تا مستقيم: تلقين‌هاي مستقيم خواستار پاسخ‌هاي مشخص هستند. در حالي که تلقين‌هاي غيرمستقيم به انواع گوناگوني از پاسخ‌ها مجال مي‌دهند، يا اصلاً ممکن است هيچ پاسخي طلب نکنند. در تلقين‌هاي غيرمستقيم اغلب از استعاره ها، روايت‌ها و تناقض‌ها استفاده مي‌شود و به مراجع اجازه داده مي‌شود تا مفاهيم خودش را در اين تلقين‌ها پيدا کند(ماتيوز و ديگران 3 1993).

-تلقين‌هاي غيرمستقيم مي‌توانند بي آنکه درمانگر بداند مشکل چيست، امکان درمان را فراهم کنند. يک تلقين مستقيم براي کاهش درد اين است که “درد شما به تدريج از بين خواهد رفت” يک تلقين غيرمستقيم (امکانات زيادي وجود دارد) مي‌تواند چنين باشد، “ممکن است به زودي بتواني آرامش زيادي پيدا کني” (داود، 1993).

3.مدل هيپنوتراپي تحولي ـ شناختي
مدل هيپنوتراپي تحولي ـ شناختي کاملا در عرصه درماني، جديد است به طوري که فقط در دو کتاب (داود، 1993، 1997b1) به آن اشاره آشکاري شده است. فرض اصلي اش اين است که هيپنوتيزم مي‌تواند بويژه در دستيابي مستقيم و اصلاح کردن شناخت‌هاي مرکزي که حول محور هويت فردي، خودپنداره و قواعد ضمني ناکارآمد دور مي‌زنند سودمند باشد. هيپنوتراپيست تحولي – شناختي دو تکليف اساسي دارد: شناسايي ساخت‌هاي شناختي مرکزي (طرحواره ها) و تغيير دادن اين ساخت‌ها (داود،1997a).

4. مدل هيپنوتراپي شناختيـ رفتاري
هيپنوتيزم اغلب به عنوان حالت دگرگون شده هشياري تعريف مي‌شود که از نظر کيفي با حالت عادي هشياري (يا بيداري ) متفاوت است. هيپنوتراپي شناختي- رفتاري فرض ميکند که علت بيشتر آشفتگي‌هاي روانشناختي، اشکال منفي خودهيپنوتيزم هستند که در آن افکارمنفي، بي آنکه نقد شوند و حتي بدون آگاهي هوشيار، پذيرفته مي‌شوند (آراوز ، 1985).
براي مثال، ممکن است فردي تصاوير ذهني يا افکار تکراري، پيرامون اشتباه کردن در انجام مأموريت مهمي ‌در محل کار يا فراموش کردن ملاقاتي مهم داشته باشد، اما به سختي از حضور نافذشان آگاه باشد .براي علاج اين افکار نخست بايد مراجع را از حضور و نفوذ آنها آگاه کرد و بعد به آنها آموزش داد تا به کمک بازسازي شناختي هيپنوتيزمي، خودگويي‌هاي مثبت تر و سازگارانه تري بسازند (گلدن و همکاران ، 1987).
هيپنوتراپي شناختي ـ رفتاري شامل چند تکنيک اساسي است که مي‌توان از آنها براي انواع مشکلات استفاده کرد.

يک تکنيک مهم، آرميدگي است. اين تکنيک را مي‌توان به عنوان يکي از مهارت‌هاي کنار آمدن آموزش داد که در کاهش استرس و اضطراب سودمند است و مي‌تواند آغازگر تکنيک‌هاي القاي هيپنوتيز مي ‌باشد که با القاي آرامش، آسودگي و رهايي از تنيدگي عضلات دنبال مي‌شود. اغلب از تصويرسازي هدايت شده استفاده مي‌شود. دراين تکنيک از افراد مي‌خواهند تصور کنند که با موقعيتي استرس زا يا مشکل آفرين روبرو شده اند و به کمک آرميدگي يا استفاده از راهبردهاي کنار آمدنِ سازگارانه تري که قبلاً آموخته اند، استرس را اداره مي‌نمايند. مي‌توان از بازسازي شناختي استفاده کرد. هنگامي ‌که افراد در خلسه هستند، خودگويي‌هاي کارآمدتر جايگزين شناخت‌ها و خودگويي‌هاي ناکارآمد مي‌شوند. مي‌توان از نزديک سازي پيشرونده استفاده کرد. در اين تکنيک زمان ارايه تصوير استرس زا به تدريج افزايش مي‌يابد يا فرد به طور پيشرونده‌اي در معرض شرايط استرس‌زا تري قرار مي‌گيرد (کيرچ، 1993).
مي‌توان مهارت‌هاي هيپنوتيزمي ‌را آموزش داد. به افراد آموزش داده مي‌شود که رفتار خلسه را تمرين کنند تا بهتر به تلقين‌هاي هيپنوتيزمي‌ پاسخ دهند. اين رويکرد فرض مي‌کند که هيپنوتيزم مهارتي آموختني است (گلدن و همکاران، 1987).
در کل، هيپنوتراپي شناختي ـ رفتاري، شبيه درمان شناختي ـ رفتاري است (کيرچ، 1993).

brightly_colored_roses_red_white_petals

 

توجه:جهت رفاه حال مراجعین محترم از این پس می توانند برای مشاوره و درمان به آدرس یک: اصفهان _پل وحید _خیابان وحید میانی _حد فاصل چهار راه باغ دریاچه و چهار راه رودکی _نبش کوچه شماره 10 – آدرس مرکز مشاوره آسنا : پل وحید_خیابان وحید میانی _حد فاصل چهار راه باغ دریاچه و چهار راه رودکی _نبش کوچه شماره 10- مرکز مشاوره آسنا-تلفن :03137864860-03136605127_ 09394397722

بفرمایید با والیانی نوبت می خواستم

آدرس 2.اصفهان – انتهای آپادانا دوم ،نبش پل غدیر ،ساختمان رها ،ورودی شمالی ،طبقه اول ،مرکز مشاوره پویا

031-36307890

031-36307892

 

09906976436

 آدرس 3.

 

 

با نهایت احترام و سپاسگزاری پذیرای حضورتان هستیم. قابل توجه مراجعین بسیار محترم: . لطفا از قبل با مرکز هماهنگ فرمایید.

i8yc_seri1-3

آموزش خود هیپنوتیزم: قبل از شروع کلام اجازه می‌خواهم بگویم که تمام هیپنوتیزم ها یک خود هیپنوتیزم هستند. البته این یک ایده جدید و نوینی نیست و سالها قبل توسط دکتر میلتون اریکسون (Milton Ericson) پایه‌ ریز هیپنوتیزم جدید عنوان گردیده است. مبناء این کلام این است که تا زمانی که فرد خودش پذیرای کلام‌ القایی و القائات حالت ترنس از جانب هیپنوتیزور نباشد هیپنوتیزمی رخ نمی‌دهد. در واقع فرد با تعبیر کلام هیپنوتیزم‌ کننده و پذیرش آن برای خودش فرآیند روانی- فیزولوژیکی آن را طی کرده به حالت هیپنوتیزمی فرو می‌رود. به عبارتی خود فرد مهمترین کلید موفقیت برای هیپنوتیزم شدن در جلسه هیپنوتیزمی است. در برنامه‌های خود- هیپنوتیزم فرد می‌آموزد که خودش را بدون نیاز به وجود کس دیگری هیپنوتیزم نموه و امواج مغزی مختلفی را در خود ایجاد نماید. در واقع خودش هم هیپنوتیزم ‌کننده و هم هیپنوتیزم ‌شونده است. هیپنوتیزم یک حالت طبیعی است که با تغییر امواج مغز (Brain wave) صورت می‌پذیرد. این امواج مغزی امواج آلفا (Alpha) و تتا (Theta) هستند. در جدول زیر انواع امواج مغزی و حالات و برخی از تواناییهای مربوط به این امواج را معرفی می‌نماییم. همان گونه که ملاحظه می‌گردد دامنه حالات هیپنوتیکی از امواج آلفا آغاز و تا امواج دلتا می‌تواند ادامه یابد. هیپنوتیزم عرصه سبک در امواج آلفا و عرصه متوسط و سنگین در امواج تتا و دلتا اتفاق می‌افتد. در واقع هیپنوتیزم شرایط طبیعی مغز در امواج خاص است. زمانی که امواج مغز در شرایط خاصی قرار گیرد حالات هیپنوتیکی رخ می‌دهد. چرا در امواج آلفا و تتای ذهنی آموزش سریع‌تر و بهتر صورت می‌گیرد؟ در این حالات فرد از تنشها، انقباضات و استرسهای جسمانی و روانی به دور است. دارای آرامش و نوعی سکوت و سکون درونی و متمرکز است. دارای توجه و تمرکز بیشتری است. دارای حضور ذهنی و حافظه‌ای نیرومندتر است. به نوعی دستیابی ‌اش به ضمیر نیمه آگاه سریع‌تر و بیشتر صورت می‌گیرد. دارای قدرت تصویرسازی قوی‌تری است. انرژی روانی بیشتری برای آموزش دارد. کاربرد این روش از این روش می‌توان در زمینه‌های فوق‌العاده متنوع بهره گرفت. از جمله زمینه‌های متداول می‌توان موارد زیر را نام برد: برنامه‌ریزیهای مدیریتی و کاری که به دقت، سکوت و آرامش نیاز دارد. تعمق در حل یک مسئله پیچیده. مرور درسها و یا مرور کارهای انجام شده در گذشته، یادآوری خاطرات. آموزش شیوه‌های جدید زندگی. آموزش زبانهای خارجی، بخصوص مکالمه در مدت کوتاه. آموزش درسهای اعتماد به نفس و ابراز وجود. آموزش ارتباطات موثر. هنرهای تجسمی و برنامه ‌ریزیهای گرافیکی و سایر مهارتهای ذهنی. ایجاد آرامش و تمرکز برتر. درمانهای مختلف روانپزشکی منجمله حساسیت‌زدایی‌ها، شناخت درمانی ها و جرات آموزی. فائق آمدن بر عادات مضر و ناپسند. فائق آمدن بر دردها و کنترل شرایط بدنی. فهم و شناخت برخی از تجربیات مرتبط با ادراکات فراحسی. از دیگر فواید هیپنوتیزم به وسیله هیپنوتیزم می‌توانیم کودکان را بهتر تربیت کنیم و سرنوشت آنها را آن طور که می‌ خواهیم پی‌ریزی نماییم. دانش‌آموزان و محصلین را به درس خواندن علاقه‌مندتر کنیم، میزان هوش و استعداد آنها را بالا ببریم و حافظه را تقویت نماییم.

DSC_4255

 

flowers1_2011

flowers1_202

 

//////

 1. آموزش فوق پیشرفته گفتگو و مذاکره
  باعرض سلام و ادب.این آموزش مخصوص افرادی می باشد که در سطوح بالای فروش و یا بازاریابی و یا جذب مشتری فعالیت می کنند و یا افرادی که به افزایش علم و آگاهی در سطح بالاتری از مطالبی که قبلا خوانده اند(چه در دانشگاه و..) می باشدو امامطالبی که آموزش داده می شود از نوعی است که بندرت جایی خوانده و یا شنیده اید دکتر والیانی متخصص روانشناس(و نویسنده کتاب چگونه هوش خودو فرزندتان را دو تا چهار بار کنید در سال 95 می باشدکه ..)هستند .اگر شما مالک و تولیدکننده هستید و یا فروشنده قطعات صنعتی(میلیاردی) و یا فروشنده املاک هستید و یا ویزیتور و یا شغل خاصی دارید و عمیقا تمایل به افزایش پیشرفت در زمینه فروش و یا جذب مشتری به صورت علمی و منطقی دارید قطعا و حتما به‌ این آموزش منحصربفرد نیاز خواهیدداشت و متعجب خواهید شد این آموزش در ده جلسه یک ساعته به شما به صورت خصوصی آموزش داده می شود هزینه آموزش مبلغ شش هزار دلار می باشد   (989132002348)

//////////

[توجه توجه ]: اینجانب آماده همکاری با مراکز مشاوره،مدارس،مهدکودک ،درمانگاه،مراکز ترک اعتیاد و…….با نها یت احترام، هستم.همچنین از همکاران بزر گوار و گرامی که مراجعینی را برای بنده می فرستند نهایت تشکر و قدر دانی را دارم . [بدلیل اینکه وقتی از مراجعین محترم می پرسم که شما را چه فرد محترمی معرفی کرده ؛روانشناسان و مشاوران محترمی را نام می برند که من آن بزرگواران را نمی شناسم و همین جا دوباره از آن بزرگواران تشکر و قدر دانی می کنم .با تشکر] اگر دوست دارید روابط شما با همکار یا همسر و نوجوان تان بهتر شود ؛ اگر دوست دارید موفق تر و هوشمندانه تر از قبل در انجام امور عمل کنید؛اگر از دست اطرافیانتان خیلی زود عصبانی یا غمگین می شوید؛اگر ……….. این پکیج آموزشی پاسخگوی شما و راهنمایی کننده شما با عنوان {چگونه هوش خود و فرزندتان را 2 تا 4 برابر افزایش دهید} به صورت خود آموز است؛ حتما آنرا از کتاب فروشی های معتبر، یا مراکز مشاوره یا از همین سایت تهیه فرمایید و آینده خود را بادست خود بسازید و تغییرات مفید و موثر را در رفتار و گفتار و احساستان مشاهده نمایید. ……………………………… ///////////////////////////////////////////…………………………………………….قابل توجه روانپزشکان،روانشناسان ودیگر متخصصان محترم: آموزش خصوصی و ویژه اینکه چگونه { مراجعان} خود را بر اساس صداقت واقعا افزایش دهید توسط دکتر والیانی …………………………………………………………………..///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// . آموزش خصوصی و پیشرفته برای شما یا فرزندتان(در 15 جلسه) : آیا تا بحال از خود پرسیده اید که واقعا چرا شاد و خوشبخت نیستم و چگونه می توانم شاد و خوشبخت باشم ؟؟؟ قابل توجه معلمین و مدرسین محترم :مدرسین محترم و افرادی که در رابطه با خلاقیت و افزایش هوش هیجانی و…فعالیت می کنند؛ می توانند برای آموزش از این پکیج آموزشی استفاده کنند و کلاس دایر نمایند. به دلیل اینکه این پکیج آموزشی{چگونه هوش خود و فرزندتان را 2 تا 4 برابر افزایش دهید} بصورت بازی انجام می گیرد درانجام این کار قطعا و حتما موفق خو اهید شد. 

 

Advanced Conversation Training

Greetings and respect. This training is specifically designed for individuals who are engaged in high-level sales, marketing, customer acquisition, or those seeking to increase their knowledge and awareness beyond what they have previously learned (whether in university or elsewhere). The material taught in this training is rarely encountered and hardly heard of. Dr. Valiani, a specialist in psychology (and author of the book “How to Multiply Your Own and Your Child’s Intelligence Four Times” in 2016), will be teaching this unique course.

If you are a business owner, manufacturer, or seller of industrial components (worth billions), a real estate agent, a visitor, or have a specific profession, and you deeply desire scientific and logical progress in the field of sales and customer acquisition, you will certainly need and be amazed by this exclusive training. It consists of ten one-hour private sessions, and the cost of the training is $6,000.

Phone: +989132002348