تحريف هاي شناختي و خطاهاي فکري چه هستند؟

تحريف هاي شناختي و خطاهاي فکري تحريف هاي شناختي و خطاهاي فکري توضيح مي دهند که آدم ها چطور خود را بي وقفه ناراحت مي کنند. دو اصطلاح تحريف شناختي و خطاي فکري هم معني هستند ولي بسياري از درمانگرها ، اصطلاح خطاي فکري را ترجيح مي دهند چون کمتر ترسناک است. کلمه شناختي به…