سدونا

روش سدونا براساس دو فرضیه اساسی و بنیادی طراحی شده است که اجرای موفق این روش به شرطی صورت می گیرد که شما این دو فرضیه ی پایه ای را با تمام وجود خود درک کنید و بپذیرید. فرض اول این است که افکار و احساسات شما حقیقت ندارند و نباید با شما یکی قلمداد…