شما افکارتان نيستند

شما افکارتان نيستند: هر چقدر هم که مايندفولنس کنيد، افکار همچنان ادامه دارند. شما فقط مي توانيد از افکارتان آگاه باشيد پس شما افکارتان نيستند. اگر شماي واقعي ، افکارتان بود، نمي توانستيد متوجه آنها شويد. اين حقيقت که مي توانيد نظاره گر افکار خود باشيد، يعني اين افکار چيزي جدا از شما هستند و…