شما هيجان هايتان نيستيد:

شما هيجان هايتان نيستيد: همان طور که مي توانيد نظاره گر افکارتان باشيد، هيجان هايتان را نيز مي توانيد نظاره کنيد . هيجان پديد مي آيد و ناگهان از بين مي رود. اگر شما همان هيجان هايتان بوديد، پس هرگز اين هيجان ها برايتان مشکلي ايجاد نمي کردند. در آن صورت مي توانستند هيجان هاي…