عزت نفس (خودپذیری نامشروط)

خودپذیری نامشروط .معنای عدم خودپذیری این است که چون تمام کارها را «بد» انجام می¬دهید، خودتان و وجودتان را سرزنش کنید و به باد انتقاد بگیرید. خودپذیری مشروط تقریباً در سطح جهان گسترش یافته است و مفهومش این است که وقتی حق دارید خودتان را بپذیرید که خوب عمل کنید و مورد تأیید دیگران قرار…