فوبیا چیست؟

زمانی قدرت و توانایی برای حل مشکلات در انسان چند برابر می شود که ذهن و جسم با هم متمرکز و یکی شوند نشانه شناسی اختلالات اضطرابی بر اساس DSM-5 ترس و اضطراب اضطراب و ترس هشدارهايی هستند که فرد را گوش به زنگ می کنند تا اقداماتی انجام دهد که ازخطرجلوگیری شود. بنابراین اضطراب…