ذهن آگاهی

مهارت های توجه آگاهی کدامند؟ توجه آگاهی که تحت عنوان مراقبه نیز شناخته می شود، مهارت ارزشمندی است که هزاران سال در میان بسیاری از ادیان جهان نظیراسلام (عنایت خان ، 2002) بودا (راهولا ، 1974) و مسیحیت (مرتون ، 1960)، آموزش داده شده است. جان کابات – زین در آغاز دهه 1980 ، مهارت…