|

هوش ونظریه های آن

هوش و نظريه هاي آن تعريف هوش در مقابل اين سوال كه هوش چيست؟ با پاسخ هاي متفاوتي روبرو خواهيم شد، در واقع پاسخ به اين سوال‏، بستگي به فردي دارد كه از او سوال مي شود. همچنين در مكان، زمان و نظام هاي گوناگون، پاسخ ها بسيار متفاوت خواهد بود و شايد به راحتي…