يازده باور و گفتگوي نامعقول با خود

يازده باور و گفتگوي نامعقول با خود 1– تمام آدم هاي که براي من مهم هستند، بايد دوستم داشته باشند و تأييدم کنند. اگر دوستم نداشته باشند و تأييدم نکنند، در حالي که بايد دوست داشته باشند و تأييدم کنند، افتضاح مي شود، نمي توانم تحملش کنم و آدم بي ارزشي مي شوم. پيامدهاي معمول…