سه بايد اصلي – باورهاي نامعقول مضر

سه بايد اصلي – باورهاي نامعقول مضر در طول روز ، هزاران فكر داريم كه برخي از آنها مشكلات هيجاني ايجاد مي كنند. اما كداميك از آنها را بايد تغير دهيم؟ آلبرت اليس، بنيانگذار رفتار درماني عقلاني هيجاني، باورهاي اصلي را كه مشكل هيجاني ايجاد مي كنند، مشخص كرده است. اجازه دهيد رايج ترين باورها…