عزت نفس(دیگر پذیری نامشروط)

دیگرپذیری نامشروط برای این که خودتان را ناراحت نکنید و علاوه بر احساس بهتر، بهتر شوید باید در کنار خودپذیری نامشروط، دیگرپذیری نامشروط را نیز یاد بگیرید. مفهوم دیگرپذیری نامشروط این است که از لحاظ وجودی زنده ماندن و شادی معقول را انتخاب کنید. در عین حال بهتر است این خودپذیری نامشروط را در حالت…