چطور تحمل زیاد ناکامی را در خود افزایش دهیم؟

•چطور تحمل زیاد ناکامی را در خود افزایش دهیم؟ وقتی اموری برای شما پیش می¬آیند یا خودتان باعث بروز اتفاقاتی می¬شوید که به تداوم زندگی شما کمک می¬کنندو باعث می¬شوند به شکل معقولی شاد باشید، این امور و اتفاقات را «خوب» و «سودمند» در نظر بگیرید و وقتی به هدف¬ها و منافع شما لطمه می¬زنند…